Om Nærsnes

Nærsnes er et lite, idyllisk tettsted, geografisk plassert ved kysten langs Sundbyveien, ca 4 km fra Slemmestad. Nærsnes har ca 2000 patriotiske og aktive innbyggere, barneskole, 2 veldrevne barnehager, egen idrettsforening (NÅIF), samt flere velforeninger og kystlag. Nærsnes innbyggere består av en blanding av lokalinnvånere med lokale bånd mange generasjoner tilbake, samt innflyttere med felles interesse for et aktivt båt-og friluftsliv i umiddelbar nærhet til skogen, kyststier og Oslofjorden.

Nærsnes båtforening, Røyken seilforening og Røyken båtforening er alle lokalisert på Nærsnes.

Nærsnes er veldig godt egnet for barnefamilier hvor eiendommene hovedsakelig består av eneboliger med store hager og smale lokalveier. 

Nærsnes vel består av ca 300 medlemmer. 
De fleste veiene på Nærsnes drives og vedlikeholdes av Nærsnes vel gjennom Veilaget. Etter regler i veiloven er de innbyggerne som bor til Nærsnes vels private velveier derfor automatisk pliktige veilagsmedlemmer. Nærsnes Vel har rett og plikt til å kreve inn penger for å ivareta de kostnader som følger med veivedlikehold både sommer og vinter. Veireglement og informasjon om priser finnes på nettsiden under "Vei".

I tillegg til de oppgaver som er knyttet til drift og vedlikehold av veiene driver, ivaretar også Nærsnes vel ”vanlige” vel-aktiviteter som dugnader, Jule-arrangement og lignende. 

Vellet er også engasjert i ulike former for nærmiljøarbeid, og er høringsinstans i reguleringsarbeid tilknyttet Røyken Kommune. Innspill/uttalelser fra Nærsnes Vel publiseres under hjemmesidens Arkiv.

Medlemskap i Nærsnes vel er frivillig, men også en forutsetning for at velet skal kunne ivareta nærmiljøaktiviteter som bidrar til å fremme trivsel, felleskapstanker og samhold på tettstedet.